Unconfined Compression Test
การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด
การทดสอบ Unconfined Compression Test
การทดสอบการทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด โดยการนำตัวอย่างดินคงสภาพมาตัดแต่งให้
เป็นรูปทรงกระบอก ให้ขนาดความสูงของตัวอย่างจะต้องมากกว่า 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัดแต่งโดยใช้เลื่อยเส้นลวด และเครื่องตัดแต่งตัวอย่างดิน ใช้กระบอกแบบ (Miter box) แบบผ่าหุ้มตัวอย่างในการที่จะตัดส่วนล่างและส่วนบนของตัวอย่างให้ได้ความยาวตามต้องการ แล้วทำการวัดขนาดที่แน่นอนโดยใช้เวอร์เนีย วัดความสูง 3 ค่ารอบตัวอย่าง และวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง วัดตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แล้วนำค่าเหล่านี้มาหาค่าเฉลี่ย นำตัวอย่างดินจัดวางลงบนเครื่องทดสอบ ทำการกดตัวอย่างโดยอัตราการกดตามความเหมาะสมในช่วงอ่านต่างๆ กัน บันทึกข้อมูลจากวงแหวนวัดแรงทุก ๆ การหดตัว เมื่อแรงในวงแหวนวัดแรงเพิ่มขึ้นไปสูงสุดแล้วเริ่มจะลดลง ซึ่งแสดงว่าถึงจุดสูงสุดของกำลังของดิน อ่านผลต่อไปจนเห็นแนวเฉือน (Failure plane) บนตัวอย่างได้ชัดเจน หรือทดสอบจนการหดตัวถึงประมาณ 20% ของความสูงของตัวอย่าง เขียนรูปตัวอย่างลักษณะการเกิดรอยเฉือน และวัดมุมที่รอยเฉือนทำกับแนวราบ นำตัวอย่างดินที่ทำการทดสอบเสร็จแล้วไปชั่งและเอาเข้าเตาอบ เพื่อหาปริมาณความชื้น (Moisture Content)