Total Unit Weight
การทดสอบหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร
การทดสอบ Total Unit Weight
เป็นการทดสอบหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตรของมวลดิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการ
คำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินในระดับความลึกต่างๆ (Overburden Pressure) การทดสอบนี้ทำโดยการดันดินออกจากกระบอกบาง หรือกระบอกผ่าแล้วทำการตัดแต่งตัวอย่าง วัดขนาด ส่วนสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก จากนั้นนำมาคำนวณหาค่าน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตร สำหรับทราย การหาค่า Total Unit Weight ทดสอบได้ลำบาก เพราะการเก็บตัวอย่างทราย แบบไม่รบกวนทำได้ยาก
ที่มา:http://opens.dpt.go.th/