Natural Moisture Content
การทดสอบ Natural Moisture Content
Natural Moisture Content
การทดสอบหาความชื้นของดินตามธรรมชาติ เป็นพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลดินเกี่ยวกับสภาพดิน
เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัว เป็นต้น ทำโดยการนำดินตัวอย่างที่ทราบค่าน้ำหนักไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือจนดินแห้งสนิทและมีน้ำหนักคงที่ นำดินแห้งนำไปหาน้ำหนักโดยการชั่งหาน้ำหนัก แล้วคิดค่าปริมาณความชื้นของดินเป็นสัดส่วนต่อน้ำหนักดินแห้ง เป็นเปอร์เซ็นต์
ที่มา:http://opens.dpt.go.th/