Total Unit Weight Service บริการหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร

ASTM D 4254-00
ASTM D 4253-00

total unit weight

ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) Continue reading “Total Unit Weight Service บริการหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร”