เจาะสำรวจดินแบบฉีดล้าง Wash Boring

เจาะสำรวจดินแบบฉีดล้าง Wash Boring

การเจาะสำรวจดินโดยวิธีการฉีดล้าง (Wash Boring) ด้วยเครื่องเจาะสำรวจดินแบบ Motorized Drilling Rig เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่แยกชิ้นส่วน ตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายต่อการขนย้ายเข้าจุดเจาะสำรวจดินได้แบบทันใจ แม้ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ป่ารกร้าง ก็ยังสามารถขนย้ายเข้าไปได้ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักเจาะสำรวจดิน ว่ากันด้วยเรื่องของความง่าย และประหยัดเวลาในการติดตั้ง ทำให้งานเจาะสำรวจดินเสร็จเร็วขึ้น มองรูปลักษณ์ภายนอกเครื่องเจาะสำรวจดินแบบ Motorized Drilling Rig...

soil sampling

การเก็บตัวอย่างดิน

การเก็บตัวอย่างดินจากชั้นดิน เป็นขั้นตอนที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของชั้นดินฐานราก ซึ่งจะต้องนำตัวอย่างดินมาใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการในภายหลัง โดยทั่วไปจะมีการแบ่งประเภทของตัวอย่างดินได้ 3 ประเภท คือ