OFFICE & FACTORY PROJECT

OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT

งานเจาะสำรวจดิน OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT สถานที่ NHONGKHAE INDUSTRIALESTATE SARABURI เจ้าของงาน บริษัท ภานุวัฒน์โลหะกิจ จำกัด ลักษณะของงาน เป็นโครงการฯ ที่จำเป็นต้องมีการเจาะสำรวจดินมากกว่า...