field permeabilty test

การทดสอบค่ารั่วซึมของน้ำผ่านชั้นดิน Field permeability test

การทดสอบค่ารั่วซึมของน้ำผ่านชั้นดิน SOIL PERMEABILITY TEST การทดสอบดินด้วยวิธีนี้เรียกว่า Gravity Test ซึ่งอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก นิยมใช้การทดสอบ Gravity Open-end Test ตามมาตราฐาน USBR Designation E-18 โดยวัดปริมาณน้ำที่รั่วซึมในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ จากนั้นก็จะมีการนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าการรั่วซึมน้ำผ่านชั้นดิน ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิธีการเหล่านี้...