field permeabilty test

การทดสอบค่ารั่วซึมของน้ำผ่านชั้นดิน Field permeability test

การทดสอบค่ารั่วซึมของน้ำผ่านชั้นดิน SOIL PERMEABILITY TEST การทดสอบดินด้วยวิธีนี้เรียกว่า Gravity Test ซึ่งอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก นิยมใช้การทดสอบ Gravity Open-end Test ตามมาตราฐาน USBR Designation E-18 โดยวัดปริมาณน้ำที่รั่วซึมในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ จากนั้นก็จะมีการนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าการรั่วซึมน้ำผ่านชั้นดิน ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิธีการเหล่านี้...

Field permeability test Service (Open End)

ทำโดยการเจาะฝังท่อลงไปในดิน ถ้าชั้นดินที่ต้องการหาความซึมน้ำ ได้อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ให้ใช้วิธีสูบน้ำลงไปในหลุมเจาะ ถ้าชั้นดินอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะใช้วิธีสูบน้ำเข้าในหรือออกจากหลุมเจาะก็ได้ แล้ววัดอัตราการไหลของน้ำที่จะรักษาระดับความดันคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ