ตรวจสอบรายงานทดสอบดิน

ตรวจสอบรายงานทดสอบดิน

รายงานการเจาะสำรวจดินและทดสอบดินจะถูกต้อง และสมบูรณ์แบบได้นั้น จะต้องชัดเจน ตั้งแต่เริ่ม งานเจาะสำรวจชั้นดิน เก็บตัวอย่างดินในสนาม แล้วนำไปทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ นำข้อมูลผลการทดสอบดิน ลักษณะชั้นดิน ปรับใช้ในการคำนวณหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของฐานราก สรุปจบที่รายงานเพื่อตอบโจทย์งานบริการด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ เรามีการตรวจสอบรายงานผลเจาะสำรวจดิน และทดสอบดินทุกครั้ง ตามขอบเขตของงานเจาะสำรวจดิน งานเจาะสำรวจดินฐานรากในสนาม งานทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ ทุกอักขระตัวอักษร ตั้งแต่ชื่อโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการจุดเจาะสำรวจ กราฟแสดงลักษณะชั้นดินของหลุมเจาะ...