finding weight wet soil and weight can

Total Unit Weight Service บริการหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร

ASTM D 4254-00 ASTM D 4253-00 ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit...

sieve analysis

Sieve analysis Service บริการการหาขนาดของเม็ดดินด้วยวิธีร่อนผ่านตะแกรง

ASTM D 422 – 63 มวลดินหนึ่งคิวบิตฟุตอาจประกอบด้วยเม็ดดินหลายขนาด เช่น 10 ซม. ลงมาจนกระทั่ง 0.0002 ม.ม. ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมวลดินจะขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดดินอย่างมาก เช่น มวลดินที่มีเม็ดใหญ่กว่าตะแกรงเบอร์ 200

contact to denich soil engineering company limited

Contact to Denich Soil Engineering Co.,Ltd

      Contact to Denich Soil Engineering Co.,Ltd : Tel. 0-2729-5031, 085-917-7163, 081-933-0502 Fax 0-2184-5453 E-mail : denichsoiltest@gmail.com Soil...

Unconfined Compressive test

Unconfined Compression Test Service : บริการทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด

ASTM D 2166 ความแข็งแรงหรือกำลังของดินเหนียว (Cohesive soil) จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. Cohesion ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้า–เคมี (Electro chemical bonds) ระหว่างเม็ดดิน 2. Friction ซึ่งเกิดขึ้นจากการขัดตัวของเม็ดดิน...

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา “วันจาตุรงคสันนิบาต” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา เป็นวันที่ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ “โอวาทปาติโมกข์”