โครงการคลังสินค้า บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

warehouse project

งานเจาะสำรวจดิน โครงการคลังสินค้า บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ บริเวณ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน บริษัท มีน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อาร์คิเทคเชอร์ จำกัด
รายละเอียดของงาน เป็นลักษณะการเจาะสำรวจดินและทดสอบตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึกทุก ๆ ระยะ 1.00-1.50 เมตร จนได้ค่า Blow Count มากกว่า 50 ครั้งต่อฟุต จำนวน 3 ชั้น หรือจนไม่สามารถเจาะลงไปได้ ความลึกไม่เกิน 30 เมตร พร้อมทดสอบ Atterberg Limit, Sieve Analysis, Natural Water Content, Unit Weight, Unconfined Compression Test
วัตถุประสงค์ เพื่อทำการเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน และทดสอบหาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดินที่จำเป็น สำหรับการออกแบบทางด้านวิศวกรรมฐานราก โดยการเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดินในสนาม แล้วนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ นำข้อมูลผลการทดสอบของลักษณะชั้นดิน ไปใช้ในการคำนวณหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของฐานราก สรุปจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลงานบริการด้านวิศวกรรมปฐพี สำหรับการออกแบบฐานรากต่อไป

Comments are closed.