cor bucket

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะในชั้นหิน

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากวางตำแน่งที่เจาะ โดยมีค่าคลาดเคลื่อนจากการวางตำแหน่งหมุด (Co-Ordinate) ใน แต่ละทิศทาง (N,E)ไม่เกิน 0.05 เมตร โดยใช้กล้อง Total Station จากนั้นจะใช้หัวเจาะแบบ Coring ซึ่งลักษณะของหัวเจาะจะ คล้ายกับ ท่อเหล็ก Casing แต่ทีปลายจะดัดแปลงเป็นหัวเจาะ (รูปที่ 2) ทำการเจาะในชั้นดินถึงชั้นหินผุ เพื่อให้ท่อเหล็ก Casing นี้ไปวางบนชั้นหินผุเพื่อเป็นการบังคับปลายท่อเหล็ก Casing ไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยฝังในชั้นหินผุประมาณ 0.20 -0.30 เมตร ก่อนทำการเจาะเพื่อติดตั้ง จะต้องทำการตรวจสอบความดิ่งของท่อเหล็ก Casing