โครงการกลางเมือง

“แบ่งดิน”ขนาดเม็ดดิน ผลงานเจาะสำรวจดิน พฤษภาคม2558

สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ก็จะเน้นพิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และกลศาสตร์ของดินเป็นหลัก เช่น ขนาดของเม็ดดิน แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแน่ชัดของข้อมูลดิน พิจารณาเปรียบเทียบความผันแปรของชั้นดิน เพิ่มความปลอดภัยให้กับฐานราก โครงสร้างของตัวอาคาร ควรแก่การเจาะสำรวจดิน และทดสอบตัวอย่างดิน เราจึงขอนำเสนอ ผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

งานเสริมฐานรากอาคาร UNDERPINNING

การแก้ไขและซ่อมแซมอาคารให้หยุดการทรุดตัวใช้วิธีการแก้ไขและซ่อมแซมด้วยการเสริมความแข็งแรงของฐานราก หรือที่เรียกว่า Underpinning โดยใช้เข็ม Micro pile ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตรโดยกดเสาเข็ม Micropile ลงชั้นดินแข็งที่ออกแบบความปลอดภัยไว้ 20 ตันต่อต้น พร้อมทั้งยกปรับระดับอาคารอยู่ในระดับเดิม แล้วยกปรับระดับเพิ่มขึ้นอีก 180เซนติเมตร รวมการยกปรับระดับอาคารทั้งหมด 230 เซนติเมตร การเสริมฐานรากอาคารโดยการกดเสาเข็ม Micro Pile