วัตถุประสงค์ในการเจาะดิน

วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดิน

วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดิน

ในการออกแบบฐานราก วิศวกรโยธาจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองของชั้นดินที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในสนามให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องรวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของดินและหินที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้พิจารณาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ครบถ้วน และในขณะเดียวกันสามารถประยุกต์ทฤษฎีของกลศาสตร์สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าวได้

1. ให้ทราบถึงลักษณะการวางตัวของชั้นดินฐานราก ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ

2. ให้ได้ข้อมูลคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของชั้นดินหรือชั้นหิน ทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านวิศวกรรม ที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบ และก่อสร้าง

3. ทราบลักษณะของน้ำใต้ดินที่เกี่ยวข้อง และความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ

4. ทราบคุณสมบัติเฉพาะที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่นดินกระจายตัว (Dispersive Clay), ปริมาณอินทรีย์วัตถุหรือความเข้มข้นของเกลือซัลเฟตที่จะทำอันตรายต่อโครงสร้างคอนกรีต

5. เพื่อทราบถึงแหล่งปริมาณสำรองและคุณสมบัติของดินที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การสำรวจชั้นดินในงานวิศวกรรมฐานราก โดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง

Comments are closed.