การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density Test

ในการก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สนามบิน เขื่อนดิน พื้นโรงงาน หรืองานถมดินที่มีการบดอัด จะต้องทำการบดอัดวัสดุที่นำมาถมด้วยเครื่องมือก่อสร้างชนิดต่าง ๆ หลังจากทำการบดอัดเสร็จต้องมีการตรวจสอบว่ามีค่าความหนาแน่นได้ตามข้อกำหนดที่ได้ออกแบบหรือคำนวณไว้หรือไม่ เช่น งานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) ชั้นพื้นทาง (Base) จะต้องบดอัดให้ได้ 100% Modified AASHTO งานชั้นดินเดิม และดินถมจะต้องบดอัดให้ได้ 95% Modified AASHTO การบดอัดนี้จะต้องมีการควบคุมความชื้นในดินและพลังงานที่จะใช้ในการบดอัดให้เพียงพอ ถ้าจำนวนเที่ยวที่บดอัดมากเกินไป ก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่ถ้าบดอัดน้อยไปก็จะไม่ได้ความแน่นที่ต้องการ

การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density Test คือ การนำผลทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินในสนาม เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าความหนาแน่น ที่ได้จากการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้จากการออกแบบ หรือคำนวณไว้หรือไม่ ทำโดยการขุดหลุมบริเวณที่บดอัดเสร็จแล้ว ในที่นี้ คือ การนำน้ำหนักดินที่ขุดออกมาหารด้วยปริมาตรหลุมที่ขุดไว้ ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ ความหนาแน่นของดินในสนาม การหาปริมาตรของหลุมที่ขุดนั้นต้องใช้วัสดุที่มีค่าความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน ไปแทนที่ดินที่นำขึ้นมาจากหลุม การทดสอบดินในสนาม Field Density Test ที่เป็นที่นิยมใช้ ก็จะมีด้วยกัน 2วิธี คือ วิธีใช้ทราย (Sand Cone Method) หรือใช้น้ำ (Balloon Density Method)

Comments are closed.