ตรวจสอบรายงานทดสอบดิน

รายงานการเจาะสำรวจดินและทดสอบดินจะถูกต้อง และสมบูรณ์แบบได้นั้น จะต้องชัดเจน ตั้งแต่เริ่ม งานเจาะสำรวจชั้นดิน เก็บตัวอย่างดินในสนาม แล้วนำไปทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ นำข้อมูลผลการทดสอบดิน ลักษณะชั้นดิน ปรับใช้ในการคำนวณหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของฐานราก สรุปจบที่รายงานเพื่อตอบโจทย์งานบริการด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

เรามีการตรวจสอบรายงานผลเจาะสำรวจดิน และทดสอบดินทุกครั้ง ตามขอบเขตของงานเจาะสำรวจดิน งานเจาะสำรวจดินฐานรากในสนาม งานทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ ทุกอักขระตัวอักษร ตั้งแต่ชื่อโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการจุดเจาะสำรวจ กราฟแสดงลักษณะชั้นดินของหลุมเจาะ (Boring Logs) สรุปผลการวิเคราะห์ดิน (Summary of Test Results) โดยเน้นความถูกต้องของการบันทึกคุณสมบัติทางกลศาสตร์ดิน การแยกประเภทของชั้นดิน ตามคุณสมบัติของชั้นดินนั้น ๆ จบที่รายการคำนวณกำลังรับน้ำหนักของดิน ก็จะมีในเรื่องของ แรงเฉียดทานประลัยที่ผิวเสาเข็ม (Ultimate Skin Friction), Qf สามารถหาได้ โดยแบ่งดินเป็นชั้นย่อย ตามคุณสมบัติที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน แล้วจึงคำนวณหาแรงเสียดทานประลัย แรงต้านทานประลัยที่ปลายเสาเข็ม (Ultimate End Bearing), Qe เป็นวิธีการเลือกความลึกของปลายเสาเข็ม ให้เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ประหยัดที่สุด ถูกต้องที่สุด และไม่มีปัญหาในระหว่างก่อสร้าง เช่น ตอกเสาเข็มไม่ลง พร้อมส่งมอบรูปเล่มรายงานถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments are closed.