วิศวกรโยธา Civil Engineer

ผู้ปฎิบัติงานวิศวกรโยธา Civil Engineer ได้แก่ผู้วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้งการใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสุขาภิบาล รวมไปถึงงานด้านเจาะสำรวจดิน ทดสอบตัวอย่างดิน ที่วิศวกรโยธาต้องเป็นผู้ดูและให้ความสำคัญ แม้จะเป็นเพียงงานเริ่มต้นของโครงการก็ตาม ต่างก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรด้วยกันทั้งนั้น

civil engineer

ลักษณะของงานวิศวกรรมโยธาที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป มีดังนี้

เจาะสำรวจดินและทดสอบตัวอย่างดิน เพื่อสำรวจดูพื้นผิวดิน และชั้นดินแต่ละชั้น ว่าดินชั้นใดที่สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างของอาคารต่าง ๆ ได้ ซึ่งงานดังกล่าวจะเป็นไปในเรื่องของการออกแบบกำลังรับน้ำหนัก ขนาดและความลึกของเสาเข็ม หรือในกรณีของฐานแผ่ ก็จะเป็นระดับความลึกของฐานแผ่ ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของโครงสร้างชั้นดิน ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ว่าจะเหมาะที่ใช้เสาเข็มชนิดใดแบบใด ในประเด็นของชั้นดินที่ลึกมาก หรือต้องสร้างฐานแผ่ ในลักษณะของชั้นดินที่ตื้น เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบฐานรากในลำดับต่อไป

วิศวกรโยธา ยังต้องมีการเตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

วิศวกรโยธาต้องเป็นนักวางแผนงาน จะระเบียบงานให้เป็นระบบ ควบคุม SITE งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ รวมไปถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ

วิศวกรโยธามีหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ไปจนถึงการติดตั้ง การใช้ และการดูแล รักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสาธารณสุขอื่น ๆ

วิศวกรโยธาจะต้องพิจารณาโครงการ และทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง สำรวจและประเมินลักษณะ และความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน้ำเพื่อวิเคราห์ว่าจะเป็นผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง นอกจจากนี้แล้ว วิศวกรโยธา ยังผู้ให้คำปรึกษาหารือในเรื่องโครงการกับ ผู้ชำนาญงานสาขาอื่น ๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรช่างกล วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่าง ๆ และงานพื้นดินอื่น ๆ คำนวณ Stress, Strain จำนวนน้ำ ผลอันเนื่องมาจากความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาด และ เหตุอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องมีการเตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา ที่ีสำคัญจะต้องทำตารางปฎิบัติงานและ ควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้ ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม
สภาพ การจ้างงาน

ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรโยธา-Civil Engineer ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา โดยวิศวกรโยธาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้

ประเภทองค์กร เงินเดือน
ราชการ 6,360
รัฐวิสาหกิจ 7,210
เอกชน 12,000 – 18,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด อาจจะต้องทำงาน ล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน นอกจาก ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่นค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น

สภาพการทำงานโดยทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร

สภาพการทำงานโดยทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรโยธานั้น ก็จะเป็นการทำงานในสำนักงาน หรือ OFFICE โดยมีคอมพิวเตอร์ PC หรือ LAPTOP เป็นอาวุธคู่กายในการปฏิบัติภารกิจการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบงานฐานราก เสาเข็ม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ก็จะเป็นไปในลักษณะของงานที่ต้องควบคุมงานการเจาะสำรจดิน หรืองาน SURVEY ต่าง ๆ งานควบคุม SITE งานก่อสร้าง ต้องควบคุมให้สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับงานหรือสถานที่ทำงานที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย ในการทำงาน วิศวกรโยธาจึงต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอาชีพวิศวกรโยธา :

ผู้ประกอบวิศวกรโยธา Civil Engineer ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
2. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีวิสัยทัศน์ และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณของวิศวกร
4. มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม
5. มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก
6. มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
7. ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาควรจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้ใน การรับรองสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามข้อกำหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตได้ที่ กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สังกัดในกระทรวงมหาดไทย
ผู้ที่จะประกอบวิศวกรโยธา Civil Engineer ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้วจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรโยธา หรือ เป็นผู้สำเร็จ การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านช่างจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรโยธา

โอกาสในการมีงานทำของวิศวกรโยธา

สำหรับแหล่งจ้างงานวิศวกรโยธา โดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบกิจการทั่วไป หรือ หน่วยงาน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ในช่วงนี้ ทำให้การลงทุนเพื่อขยายตัวชะงักไป การก่อสร้างอาคารสำหรับการพักอาศัย หรือสำหรับเป็นอาคารสำนักงานจะไม่ค่อยมีโครงการใหญ่ๆ หรือโครงการใหม่เกิดขึ้นมากนักแต่จะยังคงมีโครงการงานการก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ เช่น ถนน สะพานทางหลวง แนวโน้มความต้องการของตลาด แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขณะนี้ยังคงที่ตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะนี้กำลังมีการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการใหญ่ๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ และ คาดว่าจะมีการแข่งขันเพื่อเข้าทำงานสูง เนื่องจากมีแรงงานเก่าที่ค้างอยู่และมีแรงงานใหม่ที่เพิ่งสำเร็จ การศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจะกลับฟื้นตัวและ ขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้นงานสำหรับวิศวกรโยธาจะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีก ตามอัตราการขยายตัวของอาคารก่อสร้าง และการพัฒนาประเทศโดยการลงทุนในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ต่าง ๆ

โอกาสความก้าวหน้าของอาชีพวิศวกรโยธา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกร โยธาหากทำงานเพิ่มประสบการณ์ และได้รับการอบรมในวิชาที่ เกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการบริหาร ก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารโครงการได้สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึง ขั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้

ที่มา : http://www.งานวันนี้.com/ตำแหน่ง/วิศวกรโยธา-Civil-Engineer.html
SOURCE : http://www.civilengineeringschools.org/

Comments are closed.