งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT

NEO LIVING PROJECT

งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT
สถานที่ บริเวณ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน บริษัท เฮ้าส์คอมพลีท จำกัด
รายละเอียดของงาน เป็นลักษณะของงานด้านการเจาะสำรวจดิน ซึ่งทางบริษัทฯจะเลือกใช้กรรมวิธีการเจาะแบบฉีดล้าง (Wash Boring) โดยมี เครื่องเจาะสำรวจดินแบบ Motorized Drilling Rigที่ระดับความลึกทุก ๆ ระยะ 1.00-1.50 เมตร ประเด็นสำคัญของการเจาะแบบฉัดล้าง คือ ต้องมีการฉีดอัดน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่ก้นหลุมก้นหลุมเจาะด้วยปั๊มน้ำแรง สูงและเป่าออกมาที่หัวเจาะ ในขณะที่หัวเจาะ (Chopping Bit) กระแทกบดดินให้แตกย่อยออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ทำให้น้ำสามารถพัดพาเอาดินชิ้นเล็ก ๆ ขึ้นมาตามผนังหลุมเจาะ ดินชิ้นเล็ก ๆ เหล่านั้นจะไหลไปลงบ่อตกตะกอนข้างหลุมเจาะเพื่อเป็นการกรองดินเม็ดหยาบ (Coarse Grain Soil) และน้ำจะถูกสูบกลับมาใช้ใหม่ ในการเจาะสำรวจดินวิธีนี้จำเป็นจะต้องมีการป้องกันผนังหลุมเจาะพังด้วยการ ตอก Casing ลงไปในชั้นดินเหนียวอ่อน สำหรับงานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT ลักษณะดินส่วนใหญ่ที่พบนั้น เป็นลักษณะของชั้นดินทรายเป็นส่วนใหญ่ BENTONITE จึงองค์ประกอบหลัก เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของหลุม แม้ว่าผลการเจาะสำรวจดินจะค่า Blow Count (SPT-N) มากกว่า 50 ครั้งต่อฟุต จำนวน 3 ชั้น แล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการให้แน่ใจว่าชั้นต่อไปยังได้ค่า Blow Count (SPT-N) มากกว่า 50 ครั้งต่อฟุต อยู่หรือไม่ ก็จำเป็นต้องมีการเจาะเพิ่มอีกชั้นในระดับความลึกต่อไป หลังจากที่มีการวิเคาระห์ชั้นดินด้วยตาเปล่าแล้ว ต้องมีการนำมานำตัวอย่างดินที่ได้มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Atterberg Limit Test, Sieve Analysis, Natural Water Content, Unit Weight, Unconfined Compression Test นำข้อมูลผลการทดสอบของลักษณะชั้นดิน ไปใช้ในการคำนวณหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของฐานราก สรุปจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลงานบริการด้านวิศวกรรมปฐพี สำหรับการออกแบบฐานรากต่อไป

Comments are closed.