‘ถึงใกล้ ชั้นดินก็ต่าง’ผลงานเจาะสำรวจดิน เมษายน 2558

หากกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าเราจะขึ้นเหนือล่องใต้ เราก็จะได้ประสบพบเจอกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน กรวด หิน แร่ แม่น้ำ ลำธาร บึง หนองน้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ มหาสมุทร ต้นไม้ใบหญ้า ป่าเขาลำเนาไพร คุณก็จะรู้ว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคนบนโลกใบนี้ จากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่มีวิวัฒนาการมาจากทัพยากรธรรมชาติ รู้จักการทำเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างหยาบ ๆ ด้วย หิน ไม้ กระดูก และเขาสัตว์ เพื่อใช้ในการออกล่าสัตว์มาเป็นอาหาร ในส่วนของใบไม้ เปลือกไม้ หนังสัตว์ ก็ได้ถูกนำมาใช้ปกปิดร่างกาย เพื่อรักษาอุณภูมิร่างกายให้อยู่ในภาวะที่อบอุ่น หรือ ประดับร่างกายเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมาก็ได้มีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นสำหรับสมาชิกในครอบครัว ก้าวขึ้นสู่ระดับขั้นของการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อการค้าในยุคปัจจุบัน นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การประดิษฐ์ คิดค้น และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น จัดว่าเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้โลกและมนุษย์ขยับไปอยู่ในจุดที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และชีววิทยาของโลกที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกค่อย ๆ ละลาย มนุษย์ก็จำเป็นต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยของมนุษย์ ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เมื่อครั้งอดีตที่มนุษย์เคยอาศัยอยู่ตามถ้ำ เพื่อเป็นที่หลบภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้าย ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกที่อยู่อาศัยแบบเน้นคุณภาพ ต้องมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนั้น ย่อมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทำเลที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ในที่นี้จะขอชี้เฉพาะเจาะจงไปในทิศทางของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบ้าน หรือ ชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ก็ควรจะเป็นบ้านที่มีลักษณะยกพื้นใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมและระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนจัด หลังคาทรงจั่วแหลมเพื่อให้น้ำฝนไหลลงได้สะดวก ส่วนลักษณะโครงสร้าง หรือ ตัวบ้าน ก็จะนำวัสดุประเภทไม้มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น ลักษณะของบ้านก็จะตั้งบนพื้นดิน ไม่มีการยกพื้นใต้ถุนสูงแต่อย่างใด ผนังของบ้านจะทึบแน่น เพราะต้องการควาอบอุ่น เพื่อป้องกันอากาศหนาวในฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก จากพื้นบ้านลงสู่พื้นดิน สภาพภูมิอากาศก็ยังมีอิทธิพลต่อการเกิดของดิน ในลักษณะของอุณหภูมิที่มีความแตกต่างกัน ปริมาณน้ำฝนที่ไม่เท่ากัน จัดว่าเป็นตัวการสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออัตราการสลายตัวของหิน แร่ ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี รวมถึงอัตราความเร็วของการเคลื่อนย้ายและการสะสมใหม่ของหิน แร่ ที่ถูกแปรสภาพโดยปัจจัยตัวสำคัญ มาเป็นวัตถุต้นกำเนิดของดินในเขตร้อน หิน แร่ จะสลายตัวมาเป็นดินได้เร็วกว่าในเขตอบอุ่น หรือ หนาว เนื่องจากในเขตร้อนมีอุณภูมิสูง และมีปริมาณน้ำฝนตกมากกว่าเขตอบอุ่น การผุพังสลายตัวก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องมาถึงดินที่เกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มักจะเป็นดินตื้น มีชั้นดินน้อย มีการชะล้างหน้าดินมาก ชั้นดินระดับบนจะบาง หรืออาจไม่มีชั้นดินระดับบนเลยก็ว่าได้ ตรงกันข้ามกับดินที่อยู่ในที่ราบลุ่ม ที่มักจะมีชั้นดินเบื้องบนหรือชั้นดินในระดับตื้นที่หนากว่า เนื่องจากเป็นแหล่งทับถมของตะกอน ซึ่งเนื้อดินจะละเอียดกว่า เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายดินตะกอนจากชั้นบนลงไปสะสมอยู่ในดินชั้นล่าง ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อน ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากข้อสันนิฐานเบื้องต้นพบว่า ลักษณะภูมิประเทศดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อกว่า 10,000 ปีที่แล้ว น่าจะเป็นเหตุผลประการหนึ่ง ที่ทำให้ลักษณะชั้นดินชั้นบนสุดเป็นดินที่ตกตะกอนในน้ำทะเล จึงมาคู่กับความอ่อนตัวของดิน จึงบอกได้คำเดียวว่า ลักษณะชั้นดินที่พบนั้น เป็นชั้นดินเหนียวอ่อนลึกประมาณ 8 ถึง 12 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ซึ่งบางพื้นที่อาจลึกลงไปกว่านั้นมาก ชั้นดินเหนียวก็ไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารโดยตรงได้ จึงจำเป็นต้องมี ฐานราก เสาเข็ม มารับ และถ่ายน้ำหนักอาคารลงไปถึงระดับชั้นดินด้านล่าง ซึ่งแข็งแรงกว่า และสามารถรับน้ำหนักของตัวอาคารได้ อาคารขนาดเล็กจำพวก บ้านที่อยู่อาศัย จะวางปลายเสาเข็มไว้ที่ชั้นดินเหนียวแข็ง หรือชั้นทรายชั้นแรก อาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปก็จะใช้เสาเข็มยาวขึ้น เพื่อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น แต่ปลายเสาเข็มก็จะพยายามวางไว้ที่ชั้นทรายแน่นชั้นใดชั้นหนึ่ง แต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากความแปรปรวนของสภาพชั้นดิน ก็อาจเป็นไปได้กับทุกที่ ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ระดับน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบไม่ทันระวังตั้งตัว มีการทับถมอย่างรุนแรงของตะกอนใหม่ “สภาพชั้นดินที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน หรืออยู่ไม่ไกลกันมากนัก สภาพชั้นดินก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งลักษณะของชั้นดินที่พบอาจเป็นชั้นทรายหลวมผิดปกติ ระดับความลึกของชั้นดินที่แข็งแรงมีความผันแปรสูง จากสภาพของชั้นดินดังกล่าว อาจทำให้ฐานรากเกิดการวิบัติก็เป็นได้ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการงานก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาวิศวกร ต้องจัดให้มีงานเจาะสำรวจดิน อีกทั้งยังสามารถสร้างผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนเมษายน 2558”
ที่มา : https://eitprblog.blogspot.com/2015_07_01_archive.html?view=sidebar

โครงการอาคารเรียน 5 ชั้น 1 อาคาร สระว่ายน้ำ 1 อาคาร โครงการ อาคารเรียน 5 ชั้น 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ 1 อาคาร บริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โครงการอาคารสูง 4 ชั้น ถ.ประเสริฐมนูกิจ โครงการอาคารสูง 4 ชั้น ถ.ประเสริฐมนูกิจ ซอย 25
แยก 2 กทม. บริเวณ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้น โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้น บริเวณ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โครงการ The Wealth Project โครงการ The Wealth Project
บริเวณ ถ.ลำลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โครงการ บริษัท ต.ปราสาททองบริการ 2014 จำกัด โครงการ บริษัท ต.ปราสาททองบริการ 2014 จำกัด บริเวณ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง
บริเวณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการก่อสร้างโกดังสินค้า โครงการ ก่อสร้างโกดังสินค้า บริเวณ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โครงการโรงงานบริษัท วงศ์ชัย จำกัด โครงการโรงงานบริษัท วงศ์ชัย จำกัด
บริเวณ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
TRUEGIF เขตสะพานสูง TRUEGIF PROJECT สถานี BKF 8591B
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โครงการติดตั้งเครนสนาม กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ โครงการติดตั้งเครนสนามขนาด 25 ตัน + 25 ตัน
บริเวณ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ อ.เมือง จ.สระบุรี
โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ปากบารา โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ปากบารา บริเวณ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โครงการ PEDESTRIAN BRIDGE โครงการ PEDESTRIAN BRIDGE AT RAMP – RP07 CH. 0 + 245.000 บริเวณ แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

หลังม่านผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2558

“วันนักประดิษฐ์ ตรงกับ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา อีกทั้งยังทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา สิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป”
ที่มา: http://www.lib.ru.ac.th/journal/feb/feb02-InventorDay.html
ผลงานการเจาะสำรวจดิน ได้โคจรมาครบรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดมนุษย์วิศวกรโยธา และ ทีมงานเจาะสำรวจดิน ได้ร่วมมือกันประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสรรสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเจาะสำรวจดิน “ติดเทอร์โบ โกอินเตอร์ ทะยานสู่ความเป็นเลิศทางด้านผลงานการเจาะสำรวจดิน” เมื่อกล่าวถึงการประดิษฐ์เครื่องมือเจาะสำรวจดิน หรือจะเป็นการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกพร้อมใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีฟันเฟืองปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีในรูปของน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานกล ในลักษณะของการทำงานเบื้องหลัง ผลงานการเจาะสำรวจดิน หรือจะคลอดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ผลิตผล ล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงมาจากเครื่องมือที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแทบทั้งสิ้น และที่สำคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้น เสมือนหนึ่งการพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน พัฒนาธุรกิจให้เป็นที่หน้าเชื่อถือ และไว้วางใจกับลูกค้า ก้าวล้ำเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ บริษัท พีรานิจ จำกัด โครงการ บริษัท พีรานิจ จำกัด บริเวณ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โครงการ TPG FEEDMILL CO.,LTD. โครงการ TPG FEEDMILL CO.,LTD.
บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการ TAS Logistics Co.,Ltd. จังหวัดชลบุรี โครงการ TAS Logistics Co.,Ltd. จังหวัดชลบุรี (หลังที่ 3 และ 4) บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการพรอมโต้ คอนโด ซอยรัชดาภิเษก32 โครงการพรอมโต้ คอนโด บริเวณ ซอยรัชดาภิเษก 32 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โครงการ CEMENT (SKK)_Kangkoi โครงการ CEMENT (SKK)_Kangkoi
บริเวณ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โครงการบ้านคุณสุรชาติ ซอยพหลโยธิน54/4 โครงการบ้านคุณสุรชาติ ซอยพหลโยธิน 54/4
บริเวณ ซอยกู้เกียรติ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริเวณ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ เดอะไฟน์เนส คอนโด โครงการ เดอะไฟน์เนส คอนโด
บริเวณ ถนนศรีราชา-หนองยายบู่ ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้างโกดังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม
ขนาดพื้นที่ 1800 ตร.ม. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย บริเวณ เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการก่อสร้างโรงแรม จังหวัดจันทบุรี โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 4 ชั้น บริเวณ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
TRUEGIF เขตดอนเมือง
TRUEGIF PROJECT สถานี PTT8716A แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
TRUE GIF EAST ตำบลทับมา
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี RYG 8590A ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ชาร์จพลังสมอง สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนมกราคม 2558

บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการปรับปรุง และ พัฒนางานด้านการเจาะสำรวจดิน และทดสอบดินข้ามปี 2557 สู่ศักราชใหม่ 2558 ทาง บริษัทฯ จึงขอนำเสนอ ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมกราคม 2558 หลังจากที่วิศวกรโยธา และ ทีมงานเจาะสำรวจดิน เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพักผ่อน จัดงานรื่นเริง เฉลิมฉลองในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ในลักษณะของการหยุดพักสมอง เติมเต็มความสุข ชาร์จพลังชีวิต จัดการกับระบบสมองให้เข้าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะลุยงานเจาะสำรวจดินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อร่างสร้างผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมกราคม 2558 ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมะสม

โครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการงานก่อสร้างที่ทำการไปรษณีย์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริเวณ ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี
โครงการบ้านคุณนายสอง พัทยานาเกลือ
โครงการ บ้านคุณนาย สอง บริเวณ ซอย 12
ถนนพัทยานาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม บริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โครงการอพอลโล่ บูติค ซอยสุขุมวิท51 โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น (โครงการอพอลโล่
บูติค) บริเวณ ซอยสุขุมวิท51 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการบ้านชิดลม ถนนบางกรวยไทรน้อย โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร โครงการบ้านชิดลม
บริเวณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โครงการบ้านคุณสาธิต ซอยพหลโยธิน23 โครงการบ้านคุณสาธิต (สิขมาศ)
บริเวณ ซอยพหลโยธิน 23 ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ถนนลาดปลาเค้า โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์-พักอาศัย สูง 3 ชั้น จำนวน 6 ห้อง ถนนลาดปลาเค้า ซ.50
บริเวณ เขตลาดพร้าว แขวงจรเข้บัว กรุงเทพฯ

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ราม2 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ราม 2
บริเวณ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บริเวณ หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองโสน
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
งานบริการวิศวกรรมและสำรวจทางหลวงหมายเลข 1080 งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวง
หมายเลข 1080 ตอน น่าน-อ.เฉลิมพระเกียรติ (ตอน2) ทางหลวงหมายเลข 1080 จังหวัดน่าน
โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริเวณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
New Site 2015 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
New Site 2015 Project สถานี ลานจอดรถ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี

ผลงานเจาะสำรวจดิน ธันวาคม 2557 ต้นกล้าสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่

วันเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาถึงเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี 2557 ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของ ชั้นดิน ที่มีความแข็งพอที่จะรองรับฐานราก ที่ยึดติดกับโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ซึ่งถูกมนุษย์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาคาร สะพาน บ้านเรือน คลังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่ทั้งที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา เห็นได้จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อสังริมทรัพย์ หรือ สิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะแปรผันตรงกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น แต่จะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เสื่อมโทรมลง หรือลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของภัยเงียบที่เข้ามาคุกคาม และส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงมี พระราชดำรัสพระราชทาน แก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดกับโลกและในประเทศ และได้ตรัสเตือนให้พสกนิกร ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย จึงมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนธันวาคม 2557 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างของสิ่งปลูกสร้าง หรือ สิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าสิ่งปลูกสร้างนั้น จะเป็นเพียงแค่ โรงงานอุตาหกรรมขนาดเล็ก ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันเวลาผ่านไป ชั้นดิน ณ บริเวณนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องมีการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน และแสดงออกมาในรูปแบบผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนธันวาคม 2557

ที่มา : http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/4%20December/4December.htm

โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น สุขุมวิท โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น
บริเวณ สุขุมวิทซอย 49/13 (พร้อมศรี 2)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการศูนย์ขนส่งศรีราชา
โครงการศูนย์ขนส่ง ศรีราชา บริเวณ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการสหพัฒน์ ตำบลสุรศักดิ์ โครงการสหพัฒน์ บริเวณ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ซอยคู้บอน 27 โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ บริเวณ ซอยคู้บอน 27
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โครงการ THE BRIX ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 โครงการ THE BRIX บริเวณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างบ้าน ซอยหมู่บ้านสินเก้า โครงการก่อสร้าง บ้านคุณสุระ คณิตทวีกุล
บริเวณ ซอยหมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โครงการสำนักงานและโกดัง บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด โครงการสำนักงานและโกดัง บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด บริเวณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

โครงการอาคารวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โครงการอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร
บริเวณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการก่อสร้างคลังเก็บอุปกรณ์กรมสรรพวุธทหารบก จังหวัดลพบุรี โครงการก่อสร้างคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของแผนก 2 กองคลังแสง
กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดลพบุรี
บริเวณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนบางแวก ถึงถนนทวีวัฒนา โครงการปรับปรุงถนนบางแวก จากจุดที่กำหนดให้ ถึงถนนทวีวัฒนา พื้นที่เขตบางแค
บริเวณ สะพานคลองยายพรุ้น แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพฯ
Zhongli Talesun Solar Thailand Project
Zhongli Talesun (Thailand) Co.,Ltd. Project Amata City Industrial Estate (A318), Rayong Province
โครงการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารระบบผลิตน้ำประปา
โครงการศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารระบบผลิตน้ำประปาภายใต้แรงแผ่นดินไหว และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม
บริเวณ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

“เจาะดินลอยน้ำ” เสริมผลงานเจาะสำรวจดิน พฤศจิกายน 2557

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง ซึ่งปี 2557 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน โดยวันลอยกระทงได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ น้ำเป็นปัจจัยหลัก และจำเป็นมากต่อการเจาะสำรวจดินแบบ WASH BORING อาจกล่าวได้ว่า “การการเจาะดินทุกครั้ง ต้องมีน้ำให้ใช้” น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของพวกเราทุกคน เราขาดจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ควรค่าแก่การออกมาร่วมประเพณีลอยกระทง เพื่อขอขมาพระแม่คงคา ปัดทุกข์โศก โรคภัย ไปกับกระทงที่ลอยเหนือผิวน้ำในคืนเดือนเพ็ญ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนพฤศจิกายน 2557

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงแรงงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริเวณ กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โครงการ TOP BEST THAILAND อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการ TOP BEST THAILAND บริเวณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการวาไรตี้ ซอยวัดหัวกระบือ โครงการวาไรตี้ บริเวณ ซอยวัดหัวกระบือ
(เทียนทะเล 19) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โครงการธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านห้วย โครงการธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านห้วย
บริเวณ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โครงการ Moon dance เข่าใหญ่ โครงการบ้านคุณนิรมล (โครงการ Moon dance
เขาใหญ่) บริเวณ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม บริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โครงการ THAI KOHWA PRECISION โครงการ THAI KOHWA PRECISION
บริเวณ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณ ตำบลหอรัตนไชย โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และพักอาศัย 4 ชั้น
มีชั้นลอย บริเวณ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
Siam Eastern Industrial Park Company Limited Project Siam Eastern Industrial Park Company Limited Project Pluakdaeng, Rayong Province, Thailand.
โครงการซ่อมเขื่อน สุขาภิบาล5 โครงการงานซ่อมเขื่อน สุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างถนนไสวประชาราษฎร์
โครงการก่อสร้างถนนสาย ง ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนวัดคลองสี่) ผังเมืองรวมคูคต จ.ปทุมธานี
บริเวณ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
TRUEGIF เขตลาดพร้าว
TRUEGIF PROJECT สถานี BKF 8566B แขวงจรเข้ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร