ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะในชั้นหิน

หลังจากที่ได้เจาะเก็บตัวอย่างหิน (Coring) แล้ว จะยกตัวอย่าง Footing M11 No.2 (รูปที่ 1) จะกำหนดระดับวาง
ปลายเสาเข็ม (Pile Tip) ที่ความยาว 7.40 เมตร

Coring
รูปที่ 1 แสดงผลการเจาะสำรวจชั้นหิน

ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากวางตำแน่งที่เจาะ โดยมีค่าคลาดเคลื่อนจากการวางตำแหน่งหมุด (Co-Ordinate) ใน
แต่ละทิศทาง (N,E)ไม่เกิน 0.05 เมตร โดยใช้กล้อง Total Station จากนั้นจะใช้หัวเจาะแบบ Coring ซึ่งลักษณะของหัวเจาะจะ
คล้ายกับ ท่อเหล็ก Casing แต่ทีปลายจะดัดแปลงเป็นหัวเจาะ (รูปที่ 2) ทำการเจาะในชั้นดินถึงชั้นหินผุ เพื่อให้ท่อเหล็ก
Casing นี้ไปวางบนชั้นหินผุเพื่อเป็นการบังคับปลายท่อเหล็ก Casing ไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยฝังในชั้นหินผุประมาณ 0.20 -0.30
เมตร ก่อนทำการเจาะเพื่อติดตั้ง จะต้องทำการตรวจสอบความดิ่งของท่อเหล็ก Casing Continue reading “ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะในชั้นหิน”