Coal Terminal Jetty&Berth Project  Koh Kong,Cambodia
 
 
Coal Terminal Jetty & Berth Project
Koh Kong,Cambodia

 
โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก-หล่มสัก (ส่วนที่-3)
 
 
โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน พิษณุโลก-หล่มสัก (ส่วนที่-3)
 
HIGHWAY CONSTRUCTION PROJECT ROUTE NO.11 UTTARADIT-DEN CHAI
 
 
HIGHWAY CONSTRUCTION PROJECT ROUTE NO.11 UTTARADIT-DEN CHAI
 
HIMMAPAN BEACH SAMUI PROJECT T.BO PUT,A.KO SAMUI,SURATTHANI
 
 
HIMMAPAN BEACH SAMUI PROJECT
T.BO PUT,A.KO SAMUI,SURATTHANI
 
โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - เชียงราย
 
 
โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118
ตอน เชียงใหม่ - เชียงราย
 
โครงการก่อสร้างโรงจอดอากาศยาน จำนวน  1 โรง ณ สนามบินบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
โครงการก่อสร้างโรงจอดอากาศยาน จำนวน 1 โรง ณ สนามบินบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โครงการเชื่อมโยง อ.น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์ - อ.นาหมื่น จ.น่าน สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
 
 
โครงการเชื่อมโยง อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์ - อ.นาหมื่น จ.น่าน
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
 
โครงการก่อสร้างสะพานรอบบึงขุนตาล ต.มะขามเตี้ย อ.มือง จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
โครงการก่อสร้างสะพานรอบบึงขุนตาล
ต.มะขามเตี้ย อ.มือง จ.สุราษฎร์ธานี
 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ NGV แก่งคอย จ.สระบุรี ถ.มิตรภาพ กม.122+000 ด้านขาเข้ากรุงเทพฯ
 
 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ NGV แก่งคอย
จ.สระบุรี ถ.มิตรภาพ กม.122+000
ด้านขาเข้ากรุงเทพฯ
 
โครงการพัฒนาระบบควบคุม และแจ้งเตือนการป้องกันทางอากาศ ถนนสร.เขาใหญ่ จ.กาญจนบุรี
 
 
โครงการพัฒนาระบบควบคุม และแจ้งเตือนการป้องกันทางอากาศ
ถนนสร.เขาใหญ่ จ.กาญจนบุรี
 
งานเจาะและทดสอบดิน บริเวณสถานที่จะก่อสร้างอาคารสถานีย่อยบางปลา การไฟฟ้านครหลวง
 
 
งานเจาะและทดสอบดิน บริเวณสถานที่จะ
ก่อสร้างอาคารสถานีย่อยบางปลา
การไฟฟ้านครหลวง
 
โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชั้น โฉนดเลขที่ 4730 ซ.สุขุมวิท 20 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 
 
โครงการอาคารพักอาศัย 8 ชั้น
โฉนดเลขที่ 4730 ซ.สุขุมวิท 20
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 
Feasibility Study and Preliminary Design of Yellow Line, Brown Line and Pink Line Mass Transit Project
 
 
Feasibility Study and Preliminary Design of Yellow Line, Brown Line and Pink Line Mass Transit Project