Water Content Service บริการหาปริมาณความชื้น

ASTM D 4959-00

water content

ความชื้นของดินตามธรรมชาติ (Natural Water Content) เป็นการทดสอบพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้นของดินนั่นเอง (ในสถานะต่างกับความชื้นตามธรรมชาติ) การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจำเป็นในงานทดสอบดิน

ในทางปฏิบัติ ความชื้นของดินหาได้จากการนำตัวอย่างดินที่มีขนาดน้ำหนักมากพอ (สำหรับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 – 24 ชั่วโมง จนดินแห้งและมีน้ำหนักคงที่ แล้วคิดความชื้นของดินเป็นสัดส่วนต่อน้ำหนักดินแห้งเป็นเปอร์เซ็นต์ ดินที่มีเม็ดละเอียดจะมีความชื้นได้สูงกว่าดินที่มีมีเม็ดหยาบ เนื่องจากดินเม็ดละเอียดมีพื้นที่เฉพาะ (Specific Surface) ซึมซับน้ำได้มากกว่า

วิธีการทดสอบ

1. ทำความสะอาดกระป๋องตัวอย่างดิน ตรวจสอบเบอร์กระป๋อง ชั่งน้ำหนักกระป๋อง (W1) ถ้าเป็นกระป๋องแบบมีฝาปิด

can cleaning soil

2. ตรวจสภาพตัวอย่างดิน เลือกตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนดินในกอง หรือคัดจากตัวอย่างดินคงสภาพ ขนาดน้ำหนักดินที่ใช้ แสดงในตารางที่ 1 สำหรับดินเหนียว ควรใช้น้ำหนักตัวอย่างดินอย่างน้อย 100 กรัม

ตารางที่ 1 ขนาดน้ำหนักตัวอย่างทดสอบหาความชื้น (ASTM D-2216)

3. บรรจุตัวอย่างดินลงในกระป๋อง ถ้าเป็นตัวอย่างดินเหนียวที่เป็นก้อน ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นบางๆ เพื่อให้แห้งง่าย ถ้าเป็นกระป๋องที่มีฝาปิด หลังบรรจุตัวอย่างเสร็จ ปิดฝาไว้

finding weight wet soil and weight can

4. ชั่งน้ำหนักตัวอย่างดินเปียกรวมกระป๋อง (W2) ถ้าเป็นกระป๋องที่ไม่มีฝาปิด ต้องรีบชั่งตัวอย่างทันทีที่บรรจุตัวอย่างเสร็จ ส่วนกระป๋องมีฝาปิด หลังจากปิดฝาแล้ว อาจใส่ถาดรวมไว้หลายๆ ตัวอย่างจึงนำไปชั่งครั้งเดียวกัน
6. หลังอบตัวอย่างไว้ข้ามคืน (ประมาณ 18-24 ชั่วโมง) นำกระป๋องตัวอย่างดินออกจากตู้อบ แล้วปิดฝากระป๋อง นำตัวอย่างกระป๋องตัวอย่างไปใส่ไว้ในอ่างแก้วดูดความชื้น (ถ้ามี) ทิ้งไว้จนกระทั่งเย็น
7. นำกระป๋องตัวอย่างที่เย็นแล้วขึ้นชั่ง เป็นน้ำหนักตัวอย่างดินแห้งรวมกระป๋อง (W2) จดบันทึกน้ำหนักให้ถูกต้องตามเบอร์กระป๋อง

ความชื้นของดิน

ความชื้น,

water content calculate

เมื่อ :

Ww = น้ำหนักน้ำในดิน (กรัม)
Ws = น้ำหนักดินแห้ง (กรัม)
W1 = น้ำหนักดินแห้ง (กรัม)
W2 = น้ำหนักตัวอย่างดินเปียก+กระป๋อง (กรัม)
W3 = น้ำหนักตัวอย่างดินเปียก+กระป๋อง (กรัม)

SORCE : http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Cai/Ch03/ch032_W_theory.htm