Up Ekamai Project

Up Ekamai Project

งานเจาะสำรวจดิน Up Ekamai Project บริเวณ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลุม โดยการเจาะสำรวจดินและทดสอบตัวอย่างดินที่ระดับความลึกทุก ๆ ระยะ 1.50 เมตร ความลึก 70 เมตรพร้อมทดสอบ Sieve Analysis, Atterberg Limit, Natural Water Content, Unit Weight, Unconfined Compression Test วัตถุประสงค์ เพื่อจำแนก วิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของชั้นดินในบริเวณที่ทำการเจาะสำรวจและประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินสำหรับฐานรากเสาเข็ม เจ้าของงาน บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)