บริการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน Soil Boring Test and Soil Test Service
 • Piezometric pressures influence the strength of soil or rock. Critical pore water pressures should be estimated during design of embankment fills and other structures. During construction, piezometers can be installed […]

  Open standpipe piezometer Service

  Piezometric pressures influence the strength of soil or rock. Critical pore water pressures should be estimated during design of embankment fills and other structures. During construction, piezometers can be installed […]

 • ทำโดยการเจาะฝังท่อลงไปในดิน ถ้าชั้นดินที่ต้องการหาความซึมน้ำ ได้อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ให้ใช้วิธีสูบน้ำลงไปในหลุมเจาะ ถ้าชั้นดินอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะใช้วิธีสูบน้ำเข้าในหรือออกจากหลุมเจาะก็ได้ แล้ววัดอัตราการไหลของน้ำที่จะรักษาระดับความดันคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ k = q/(5.5rh) ในเมื่อ k = สัมประสิทธิ์ความซึมได้ q = อัตราการไหลของน้ำลงไปในหลุมเจาะ เพื่อที่จะรักษาระดับความดันให้คงที่เหนือระดับน้ำใต้ดิน r = รัศมีของกระบอกเจาะ h = ระดับน้ำที่รักษาไว้เหนือระดับน้ำใต้ดิน

  Field permeability test Service (Open End)

  ทำโดยการเจาะฝังท่อลงไปในดิน ถ้าชั้นดินที่ต้องการหาความซึมน้ำ ได้อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ให้ใช้วิธีสูบน้ำลงไปในหลุมเจาะ ถ้าชั้นดินอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะใช้วิธีสูบน้ำเข้าในหรือออกจากหลุมเจาะก็ได้ แล้ววัดอัตราการไหลของน้ำที่จะรักษาระดับความดันคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ k = q/(5.5rh) ในเมื่อ k = สัมประสิทธิ์ความซึมได้ q = อัตราการไหลของน้ำลงไปในหลุมเจาะ เพื่อที่จะรักษาระดับความดันให้คงที่เหนือระดับน้ำใต้ดิน r = รัศมีของกระบอกเจาะ h = ระดับน้ำที่รักษาไว้เหนือระดับน้ำใต้ดิน

 • Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil ASTM D 2573 – 94 1.1 This test method covers the field vane test in soft, saturated, cohesive soils. […]

  Field Vane Shear Test Service

  Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil ASTM D 2573 – 94 1.1 This test method covers the field vane test in soft, saturated, cohesive soils. […]

เจาะดินและทดสอบดิน ออกแบบกำลังรับน้ำหนัก ขนาดและความลึกของเสาเข็ม
 • ASTM D 1883 – 67 ในปี ค.ศ.1929 California Division of Highway ได้กำหนดวิธีทดสอบจำแนกคุณสมบัติของดินเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือก วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนนและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จำเป็นต้องพัฒนาการการสร้างสนามบิน เพื่อรับกับเครื่องบินรบซึ่งน้ำหนักบรรทุกอาวุธยุทธภัณฑ์หนักเพิ่มขึ้นมาก หน่วยทหารช่างของสหรัฐอเมริกาได้นำวิธีการทดสอบคุณสมบัติแบบ CBR มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งของสนามบินและวิธีการดังกล่าวก็เป็นที่ ยอมรับและนิยมใช้กันโดย ทั่วไป CBR test เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว (ส่วนมากจะทดสอบที่ Optimum moisture […]

  CBR TEST:California Bearing Ratio Service

  ASTM D 1883 – 67 ในปี ค.ศ.1929 California Division of Highway ได้กำหนดวิธีทดสอบจำแนกคุณสมบัติของดินเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือก วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนนและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จำเป็นต้องพัฒนาการการสร้างสนามบิน เพื่อรับกับเครื่องบินรบซึ่งน้ำหนักบรรทุกอาวุธยุทธภัณฑ์หนักเพิ่มขึ้นมาก หน่วยทหารช่างของสหรัฐอเมริกาได้นำวิธีการทดสอบคุณสมบัติแบบ CBR มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งของสนามบินและวิธีการดังกล่าวก็เป็นที่ ยอมรับและนิยมใช้กันโดย ทั่วไป CBR test เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว (ส่วนมากจะทดสอบที่ Optimum moisture […]

  Continue Reading...

 • ASTM D 4959-00 ความชื้นของดินตามธรรมชาติ (Natural Water Content) เป็นการทดสอบพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้นของดินนั่นเอง (ในสถานะต่างกับความชื้นตามธรรมชาติ) การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจำเป็นในงานทดสอบดิน ในทางปฏิบัติ ความชื้นของดินหาได้จากการนำตัวอย่างดินที่มีขนาดน้ำหนักมากพอ (สำหรับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 – 24 […]

  Water Content Service บริการหาปริมาณความชื้น

  ASTM D 4959-00 ความชื้นของดินตามธรรมชาติ (Natural Water Content) เป็นการทดสอบพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้นของดินนั่นเอง (ในสถานะต่างกับความชื้นตามธรรมชาติ) การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจำเป็นในงานทดสอบดิน ในทางปฏิบัติ ความชื้นของดินหาได้จากการนำตัวอย่างดินที่มีขนาดน้ำหนักมากพอ (สำหรับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 – 24 […]

  Continue Reading...

 • ASTM D 4254-00 ASTM D 4253-00 ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) โดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะดินเหนียวที่สามารถตั้งรูปทรงได้ ตัวอย่างที่ทดสอบต้องเป็นตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถทดลองกับตัวอย่างทราย-กรวดได้ เพราะไม่สามารถเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพได้ (การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกโดยทั่วไปถือว่าตัวอย่างจะถูกรบกวนไปบ้างแล้ว) อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องได้ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วย ปริมาตร (Total Unit […]

  Total Unit Weight Service บริการหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร

  ASTM D 4254-00 ASTM D 4253-00 ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) โดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะดินเหนียวที่สามารถตั้งรูปทรงได้ ตัวอย่างที่ทดสอบต้องเป็นตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถทดลองกับตัวอย่างทราย-กรวดได้ เพราะไม่สามารถเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพได้ (การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกโดยทั่วไปถือว่าตัวอย่างจะถูกรบกวนไปบ้างแล้ว) อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องได้ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วย ปริมาตร (Total Unit […]

  Continue Reading...

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบฐานราก
 • ทุกเที่ยวบินของท่าน โปรดดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557 : ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เราได้นำท่านมาสู่ท่าอากาศยาน เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง แล้วครับ กรุณาทำใจของท่านให้เป็นสมาธิ เพื่อปรับสภาพร่างกายของท่านให้เป็นปกติ แล้วค่อย ๆ เปิดดูผลงานการเจาะสำรวจดินของเดือนมีนาคม 2557 ในนามของสายการบินเดนิช ซอยล์ กัปตันพร้อมทั้งทีมงานวิศวกรโยธา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท่านเลือกใช้บริการเจาะสำรวจดินของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ขอบคุณและสวัสดีครับ โครงการ THE […]

  ทุกเที่ยวบินของท่าน ดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557

  ทุกเที่ยวบินของท่าน โปรดดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557 : ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เราได้นำท่านมาสู่ท่าอากาศยาน เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง แล้วครับ กรุณาทำใจของท่านให้เป็นสมาธิ เพื่อปรับสภาพร่างกายของท่านให้เป็นปกติ แล้วค่อย ๆ เปิดดูผลงานการเจาะสำรวจดินของเดือนมีนาคม 2557 ในนามของสายการบินเดนิช ซอยล์ กัปตันพร้อมทั้งทีมงานวิศวกรโยธา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท่านเลือกใช้บริการเจาะสำรวจดินของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ขอบคุณและสวัสดีครับ โครงการ THE […]

  Continue Reading...

 • สลักกลอนลิ้นชัก ‘รัก’ ผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 น้อมรับรักอันยิ่งใหญ่ของเดือนที่มีแค่ 28 วัน รับอรุณแรกแย้มด้วยรักที่มั่นคง ต้องใช้ ความเข้าใจ และ ความอดทน ของหน่วยเจาะ จึงจะสามารถเจาะดินลึกลงไปถึงชั้นดินที่มีความแข็งแรงเพียงพอ ที่สามารถรองรับอาคารได้อย่างมั่นคง ด้วยความผูกพันและความเข้าใจระหว่างชั้นดินแข็งฐานราก&อาคาร โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 8 ชั้นจำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็นหอพักนักศึกษาบริเวณ ซ.รามคำแหง 49 ถ.รามคำแหงแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โครงการ […]

  สลักกลอนลิ้นชัก ‘รัก’ เจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557

  สลักกลอนลิ้นชัก ‘รัก’ ผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 น้อมรับรักอันยิ่งใหญ่ของเดือนที่มีแค่ 28 วัน รับอรุณแรกแย้มด้วยรักที่มั่นคง ต้องใช้ ความเข้าใจ และ ความอดทน ของหน่วยเจาะ จึงจะสามารถเจาะดินลึกลงไปถึงชั้นดินที่มีความแข็งแรงเพียงพอ ที่สามารถรองรับอาคารได้อย่างมั่นคง ด้วยความผูกพันและความเข้าใจระหว่างชั้นดินแข็งฐานราก&อาคาร โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 8 ชั้นจำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็นหอพักนักศึกษาบริเวณ ซ.รามคำแหง 49 ถ.รามคำแหงแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โครงการ […]

  Continue Reading...

 • ย้อนเวลา แดนสยาม ส่องงานเจาะสำรวจดิน พบกับดาวเด่นงานเจาะสำรวจดินประจำเดือนมกราคม 2557 โครงการ โรงงาน บจ.แจ๊คเพ้นท์(ไทยแลนด์) บจ.บ๊อกซ์ แอนด์โค และบจ.คราทอส ฟาร์มาซูติคอลบริเวณ ซ.เทศบาลบางปู 19 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน 5 ชั้นบริเวณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น และอพาร์ทเม้นท์สูง 5 […]

  ย้อนเวลา แดนสยาม ส่องงาน เจาะสำรวจดิน เดือนมกราคม 2557

  ย้อนเวลา แดนสยาม ส่องงานเจาะสำรวจดิน พบกับดาวเด่นงานเจาะสำรวจดินประจำเดือนมกราคม 2557 โครงการ โรงงาน บจ.แจ๊คเพ้นท์(ไทยแลนด์) บจ.บ๊อกซ์ แอนด์โค และบจ.คราทอส ฟาร์มาซูติคอลบริเวณ ซ.เทศบาลบางปู 19 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน 5 ชั้นบริเวณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น และอพาร์ทเม้นท์สูง 5 […]

  Continue Reading...

 • โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน BUILDING D บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร HUDSON MANUFACTURE (THAILAND) CO.,LTD. PROJECTat Amata city Industrial Estate, Pluakdaeng District, Rayong District. โครงการบุญรอดบริวเวอรี่ (กบินทร์บุรี) บริเวณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ สยามอีสเทิร์น โลจิสติกส์เทอร์มินอล […]

  ผลงานการเจาะสำรวจดิน Soil Boring ของ เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ผลงานปี 2556

  โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน BUILDING D บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร HUDSON MANUFACTURE (THAILAND) CO.,LTD. PROJECTat Amata city Industrial Estate, Pluakdaeng District, Rayong District. โครงการบุญรอดบริวเวอรี่ (กบินทร์บุรี) บริเวณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ สยามอีสเทิร์น โลจิสติกส์เทอร์มินอล […]

  Continue Reading...

 • Wash boring is soil boring test implement by water injection passing drilling rod through borehole with high pressure water pump and flow to chopping bit for soil impingement or soil […]

  Wash boring is soil boring test with motorized drilling machine

  Wash boring is soil boring test implement by water injection passing drilling rod through borehole with high pressure water pump and flow to chopping bit for soil impingement or soil […]

  Continue Reading...