ส่องการเจาะสำรวจดิน

rotary drilling

การเจาะสำรวจดิน ด้วย (Rotary Drilling) ใช้ได้กับดินเกือบทุกประเภทรวมทั้งหินผุ โดยใช้เครื่องยนต์ที่ส่งกำลังให้เฟืองทดกับก้านเจาะให้หมุนด้วยความเร็วที่ต้องการ เศษดินหรือหินจะถูกเป่าพัดพาขึ้นมาด้วน้ำจากหัวฉีดที่อยู่บริเวณหัวเจาะ ในกรณีพบหินแข็งต้องเป็นหัวเจาะเพชรเพื่อกัดลงในชั้นหินให้ได้พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งหิน จึงเรียกว่า Rock Coring

Rotary Drilling
wash boring

การเจาะสำรวจดินด้วยวิธี การฉีดล้าง (Wash Boring) เป็นการเจาะสำรวจดินโดยการสูบน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่หัวฉีดที่ก้นหลุมพร้อม ๆ กับกระแทกหรือหมุนของหัวเจาะ ทำให้ดินก้นหลุมหลุดไหลตามน้ำขึ้นมาบนผิวดินทำให้เกิดหลุมในดิน น้ำที่นำดินขึ้นมาจะไหลลงในอ่างตกตะกอน แล้วสูบน้ำที่ใสนำไปใช้ได้อีกในลักษณะการไหลเวียน วิธีนี้ต้องอาศัยสามขา (Tripod) เครื่องกว้าน (Motor และ Catch head) และปั๊มน้ำ ในกรณีที่เจาะในชั้นของดินอ่อนหรือทราย จะต้องใช้ปลอกกันดินพัง (Casing) ด้วย

Wash Boring
hand auger

การเจาะสำรวจดิน โดยใช้สว่านมือ (Hand Auger) เป็นการเจาะด้วยแรงคน โดยใช้สว่านมือและก้านเจาะ ใช้กับดินลักษณะต่าง ๆ กัน โดยที่ก้านเจาะซึ่งยาวประมาณ 1 เมตร โดยสามารถต่อให้ยาวหลาย ๆ ท่อนได้ เมื่อกดพร้อม ๆ กับหมุนมือถือจนดินเข้ามาเต็มสว่านแล้วต้องดึงขึ้นมาเพื่อนำดินออก ดินส่วนนี้อาจใช้ในการจำแนกดินทางวิศวกรรมได้ การเจาะด้วยสว่านมืออาจทำได้ลึกถึง 6-10 เมตร ในดินเหนียวแข็งปานกลางที่ระดับน้ำใต้ดินไม่สูงนัก

Hand Auger
field vane shear

การทดสอบในสนาม (In-situ Testing) คือ การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม โดยไม่ได้เก็บตัวอย่างดินมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ แต่ใช้เครื่องมือทดสอบหยั่งลงในพื้นดินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติดิน ณ ตำแหน่งความลึกต่าง ๆ ตัวอย่างการสำรวจด้วยวิธีนี้ ได้แก่ การทดสอบ Vane Shear การทดสอบ Cone Penetration และการทดสอบ Standard Penetration เป็นต้น

In-situ Testing


Top Features

soil boring
บริการเจาะสำรวจดิน Boring Test Service

การเจาะสำรวจดิน คือ กรรมวิธีการเจาะลงไปในชั้นดิน, เก็บตัวอย่างดิน, ทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม, หยั่งชั้นดินจากผิวดิน หรือใช้เทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะชั้นดินทั้งทางแนวดิ่ง และเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ เพียงพอในการที่จะออกแบบ หรือศึกษาทางด้านปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดิน ยังต้องคำนึงถึงประโยขน์ใช้งานด้วย เช่น งานถนนหรือสนามบิน การเจาะสำรวจจะทำเพียงตื้น ๆ แต่งานฐานรากเสาเข็มต้องสำรวจลึกลงไปกว่าปลายเข็มที่คาดว่าจะใช้งาน

Read More


We will care you with all capability of civil engineer teams for the best quality project.

Soil boring test and soil test with us. You are going to get the best soil boring test result because we are expert about foundation engineering. Civil engineering of Denich Soil Engineering Co.,Ltd. have knowledge and ability about soil mechanic foundation. Our civil engineer will advise the bearing Capacity is the ability of a soil to support a load from the foundation. With a large teams of soil boring, site supervisors, field technicians , soil engineers, all supported by an experienced management team, Soil Engineering are able to deliver soil boring projects of the highest quality and fantastic for you or consultant company.

Read More

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

สภาวิศวกร

Company Profile of d.s.e.

Company Profile English Version


Recent Posts

atterberg's limit test
Soil Test Civil Engineering Style

Soil test may refer to soil analysis conducted for one of several possible reasons as though specific soil test style are soil investigation and soil boring test for foundation engineering. In civil engineering

Soil test may refer to soil analysis conducted for one of several possible reasons as though specific soil test style are soil investigation and soil boring test for foundation engineering. In civil engineering

denich soil engineering startup
DENICH SOIL ENGINEERING STORY

DENICH SOIL ENGINEERING CO.,LTD. is established by a group of civil engineers who are experienced on Soil mechanics engineering and professional focus soil investigation and soil test tasks.

DENICH SOIL ENGINEERING CO.,LTD. is established by a group of civil engineers who are experienced on Soil mechanics engineering and professional focus soil investigation and soil test tasks.

โครงการกลางเมือง
“แบ่งดิน”ขนาดเม็ดดิน ผลงานเจาะสำรวจดิน พฤษภาคม2558

สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ก็จะเน้นพิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และกลศาสตร์ของดินเป็นหลัก เช่น ขนาดของเม็ดดิน แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแน่ชัดของข้อมูลดิน พิจารณาเปรียบเทียบความผันแปรของชั้นดิน เพิ่มความปลอดภัยให้กับฐานราก โครงสร้างของตัวอาคาร ควรแก่การเจาะสำรวจดิน และทดสอบตัวอย่างดิน เราจึงขอนำเสนอ ผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ก็จะเน้นพิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และกลศาสตร์ของดินเป็นหลัก เช่น ขนาดของเม็ดดิน แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแน่ชัดของข้อมูลดิน พิจารณาเปรียบเทียบความผันแปรของชั้นดิน เพิ่มความปลอดภัยให้กับฐานราก โครงสร้างของตัวอาคาร ควรแก่การเจาะสำรวจดิน และทดสอบตัวอย่างดิน เราจึงขอนำเสนอ ผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการติดตั้งเครนสนาม กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ
‘ถึงใกล้ ชั้นดินก็ต่าง’ผลงานเจาะสำรวจดิน เมษายน 2558

สภาพชั้นดินที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน หรืออยู่ไม่ไกลกันมากนัก สภาพชั้นดินก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งลักษณะของชั้นดินที่พบอาจเป็นชั้นทรายหลวมผิดปกติ ระดับความลึกของชั้นดินที่แข็งแรงมีความผันแปรสูง จากสภาพของชั้นดินดังกล่าว อาจทำให้ฐานรากเกิดการวิบัติก็เป็นได้ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการงานก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาวิศวกร ต้องจัดให้มีงานเจาะสำรวจดิน อีกทั้งยังสามารถสร้างผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนเมษายน 2558

สภาพชั้นดินที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน หรืออยู่ไม่ไกลกันมากนัก สภาพชั้นดินก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งลักษณะของชั้นดินที่พบอาจเป็นชั้นทรายหลวมผิดปกติ ระดับความลึกของชั้นดินที่แข็งแรงมีความผันแปรสูง จากสภาพของชั้นดินดังกล่าว อาจทำให้ฐานรากเกิดการวิบัติก็เป็นได้ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการงานก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาวิศวกร ต้องจัดให้มีงานเจาะสำรวจดิน อีกทั้งยังสามารถสร้างผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนเมษายน 2558

โครงการก่อสร้างอาคารสูง ถนนเทพประสิทธิ์
wash boring มี “น้ำ” สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2558

เจาะดินแบบ wash boring "น้ำ" เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่องานเจาะสำรวจดิน เสนอผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมีนาคม 2558 แสดงถึงคุณค่าของน้ำที่มีต่องานเจาะสำรวจดิน ส่งเสริมและให้การสนับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี

เจาะดินแบบ wash boring "น้ำ" เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่องานเจาะสำรวจดิน เสนอผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมีนาคม 2558 แสดงถึงคุณค่าของน้ำที่มีต่องานเจาะสำรวจดิน ส่งเสริมและให้การสนับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี