บริการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน Soil Boring Test and Soil Test Service
 • Piezometric pressures influence the strength of soil or rock. Critical pore water pressures should be estimated during design of embankment fills and other structures. During construction, piezometers can be installed […]

  Open standpipe piezometer Service

  Piezometric pressures influence the strength of soil or rock. Critical pore water pressures should be estimated during design of embankment fills and other structures. During construction, piezometers can be installed […]

 • ทำโดยการเจาะฝังท่อลงไปในดิน ถ้าชั้นดินที่ต้องการหาความซึมน้ำ ได้อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ให้ใช้วิธีสูบน้ำลงไปในหลุมเจาะ ถ้าชั้นดินอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะใช้วิธีสูบน้ำเข้าในหรือออกจากหลุมเจาะก็ได้ แล้ววัดอัตราการไหลของน้ำที่จะรักษาระดับความดันคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ k = q/(5.5rh) ในเมื่อ k = สัมประสิทธิ์ความซึมได้ q = อัตราการไหลของน้ำลงไปในหลุมเจาะ เพื่อที่จะรักษาระดับความดันให้คงที่เหนือระดับน้ำใต้ดิน r = รัศมีของกระบอกเจาะ h = ระดับน้ำที่รักษาไว้เหนือระดับน้ำใต้ดิน

  Field permeability test Service (Open End)

  ทำโดยการเจาะฝังท่อลงไปในดิน ถ้าชั้นดินที่ต้องการหาความซึมน้ำ ได้อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ให้ใช้วิธีสูบน้ำลงไปในหลุมเจาะ ถ้าชั้นดินอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะใช้วิธีสูบน้ำเข้าในหรือออกจากหลุมเจาะก็ได้ แล้ววัดอัตราการไหลของน้ำที่จะรักษาระดับความดันคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ k = q/(5.5rh) ในเมื่อ k = สัมประสิทธิ์ความซึมได้ q = อัตราการไหลของน้ำลงไปในหลุมเจาะ เพื่อที่จะรักษาระดับความดันให้คงที่เหนือระดับน้ำใต้ดิน r = รัศมีของกระบอกเจาะ h = ระดับน้ำที่รักษาไว้เหนือระดับน้ำใต้ดิน

 • Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil ASTM D 2573 – 94 1.1 This test method covers the field vane test in soft, saturated, cohesive soils. […]

  Field Vane Shear Test Service

  Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil ASTM D 2573 – 94 1.1 This test method covers the field vane test in soft, saturated, cohesive soils. […]

เจาะดินและทดสอบดิน ออกแบบกำลังรับน้ำหนัก ขนาดและความลึกของเสาเข็ม
 • ASTM D 1883 – 67 ในปี ค.ศ.1929 California Division of Highway ได้กำหนดวิธีทดสอบจำแนกคุณสมบัติของดินเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือก วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนนและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จำเป็นต้องพัฒนาการการสร้างสนามบิน เพื่อรับกับเครื่องบินรบซึ่งน้ำหนักบรรทุกอาวุธยุทธภัณฑ์หนักเพิ่มขึ้นมาก หน่วยทหารช่างของสหรัฐอเมริกาได้นำวิธีการทดสอบคุณสมบัติแบบ CBR มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งของสนามบินและวิธีการดังกล่าวก็เป็นที่ ยอมรับและนิยมใช้กันโดย ทั่วไป CBR test เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว (ส่วนมากจะทดสอบที่ Optimum moisture […]

  CBR TEST:California Bearing Ratio Service

  ASTM D 1883 – 67 ในปี ค.ศ.1929 California Division of Highway ได้กำหนดวิธีทดสอบจำแนกคุณสมบัติของดินเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือก วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนนและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จำเป็นต้องพัฒนาการการสร้างสนามบิน เพื่อรับกับเครื่องบินรบซึ่งน้ำหนักบรรทุกอาวุธยุทธภัณฑ์หนักเพิ่มขึ้นมาก หน่วยทหารช่างของสหรัฐอเมริกาได้นำวิธีการทดสอบคุณสมบัติแบบ CBR มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งของสนามบินและวิธีการดังกล่าวก็เป็นที่ ยอมรับและนิยมใช้กันโดย ทั่วไป CBR test เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว (ส่วนมากจะทดสอบที่ Optimum moisture […]

  Continue Reading...

 • ASTM D 4959-00 ความชื้นของดินตามธรรมชาติ (Natural Water Content) เป็นการทดสอบพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้นของดินนั่นเอง (ในสถานะต่างกับความชื้นตามธรรมชาติ) การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจำเป็นในงานทดสอบดิน ในทางปฏิบัติ ความชื้นของดินหาได้จากการนำตัวอย่างดินที่มีขนาดน้ำหนักมากพอ (สำหรับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 – 24 […]

  Water Content Service บริการหาปริมาณความชื้น

  ASTM D 4959-00 ความชื้นของดินตามธรรมชาติ (Natural Water Content) เป็นการทดสอบพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้นของดินนั่นเอง (ในสถานะต่างกับความชื้นตามธรรมชาติ) การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจำเป็นในงานทดสอบดิน ในทางปฏิบัติ ความชื้นของดินหาได้จากการนำตัวอย่างดินที่มีขนาดน้ำหนักมากพอ (สำหรับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 – 24 […]

  Continue Reading...

 • ASTM D 4254-00 ASTM D 4253-00 ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) โดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะดินเหนียวที่สามารถตั้งรูปทรงได้ ตัวอย่างที่ทดสอบต้องเป็นตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถทดลองกับตัวอย่างทราย-กรวดได้ เพราะไม่สามารถเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพได้ (การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกโดยทั่วไปถือว่าตัวอย่างจะถูกรบกวนไปบ้างแล้ว) อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องได้ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วย ปริมาตร (Total Unit […]

  Total Unit Weight Service บริการหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร

  ASTM D 4254-00 ASTM D 4253-00 ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) โดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะดินเหนียวที่สามารถตั้งรูปทรงได้ ตัวอย่างที่ทดสอบต้องเป็นตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถทดลองกับตัวอย่างทราย-กรวดได้ เพราะไม่สามารถเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพได้ (การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกโดยทั่วไปถือว่าตัวอย่างจะถูกรบกวนไปบ้างแล้ว) อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องได้ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วย ปริมาตร (Total Unit […]

  Continue Reading...

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบฐานราก
 • ครึ่งปีหลังของปี พุทธศักราช 2557 ก็ได้เริ่มขึ้นพร้อมกับวันแรกของ เดือนกรกฎาคม คือ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ก็เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชน คนวงการธนาคารอีกวัน คือ วันหยุดครึ่งปีธนาคาร พูดง่าย ๆ ก็คือ มันเป็นวันหยุดของอภิสิทธิ์ชน คนทำงานธนาคาร ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจงานธนาคารก็ต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ พนักงานธนาคาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการงัดเอาความรู้ ความสามารถออกมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของธนาคาร อีกทั้งธนาคารต้องมีการปิดงบครึ่งปี ซึ่งการทำบัญชีในสมัยก่อนนั้น ต้องทำด้วยมือ การทำบัญชีไป […]

  แรกของเดือนกรกฎาคม 2557 ‘แบงค์หยุด’ เดนิชมีผลงานการเจาะสำรวจดิน

  ครึ่งปีหลังของปี พุทธศักราช 2557 ก็ได้เริ่มขึ้นพร้อมกับวันแรกของ เดือนกรกฎาคม คือ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ก็เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชน คนวงการธนาคารอีกวัน คือ วันหยุดครึ่งปีธนาคาร พูดง่าย ๆ ก็คือ มันเป็นวันหยุดของอภิสิทธิ์ชน คนทำงานธนาคาร ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจงานธนาคารก็ต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ พนักงานธนาคาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการงัดเอาความรู้ ความสามารถออกมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของธนาคาร อีกทั้งธนาคารต้องมีการปิดงบครึ่งปี ซึ่งการทำบัญชีในสมัยก่อนนั้น ต้องทำด้วยมือ การทำบัญชีไป […]

  Continue Reading...

 • ขณะนี้ผมได้นำมิตรรักแฟนคลับ เดนิช ซอยล์ ทุกท่าน ก้าวข้ามเดือนพฤษภาคม สู่ เดือนมิถุนายน 2557 ดั่งบทเพลงที่ว่า “ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำพรำ กบมันก็ร้องงึมงำ ระงมไปทั่วท้องนา” แม้สายฝนจะโปรยปรายลงมาจากฟากฟ้า ท้องนภาอันหมองมัว เครื่องเจาะสำรวจดินก็ไม่เคยดับ สมองของช่างเจาะสำรวจดินก็ยังคุ่นคิดและเฝ้าสังเกตความสังเกตความแตกต่างของเศษหิน ดินทราย และสีของน้ำที่รางน้ำล้านปากหลุม ความรู้สึกของการยึด จับของวัสดุชั้นดินก้นหลุมด้วยการสัมผัสด้วยมือรอบก้านเจาะระหว่างการยกขึ้น ลงกระแทกก้นหลุมเจาะแต่ละครั้ง ซึ่งผลงานการเจาะสำรวจดินประจำเดือนมิถุนายน 2557 ก็จะเป็นการเจาะดินแบบ wash boring โครงการ บริษัท คิมเบอร์ลี่ […]

  เดือนมิถุนายน 2557 เน้น เจาะดินแบบ wash boring

  ขณะนี้ผมได้นำมิตรรักแฟนคลับ เดนิช ซอยล์ ทุกท่าน ก้าวข้ามเดือนพฤษภาคม สู่ เดือนมิถุนายน 2557 ดั่งบทเพลงที่ว่า “ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำพรำ กบมันก็ร้องงึมงำ ระงมไปทั่วท้องนา” แม้สายฝนจะโปรยปรายลงมาจากฟากฟ้า ท้องนภาอันหมองมัว เครื่องเจาะสำรวจดินก็ไม่เคยดับ สมองของช่างเจาะสำรวจดินก็ยังคุ่นคิดและเฝ้าสังเกตความสังเกตความแตกต่างของเศษหิน ดินทราย และสีของน้ำที่รางน้ำล้านปากหลุม ความรู้สึกของการยึด จับของวัสดุชั้นดินก้นหลุมด้วยการสัมผัสด้วยมือรอบก้านเจาะระหว่างการยกขึ้น ลงกระแทกก้นหลุมเจาะแต่ละครั้ง ซึ่งผลงานการเจาะสำรวจดินประจำเดือนมิถุนายน 2557 ก็จะเป็นการเจาะดินแบบ wash boring โครงการ บริษัท คิมเบอร์ลี่ […]

  Continue Reading...

 • ผลงานการเจาะสำรวจดิน ‘วันแรงงาน’ เดือนพฤษภาคม 2557 : แรงงาน ประกอบด้วยวิศวกรโยธา หัวหน้างานทดสอบดิน หัวหน้านงานภาคสนาม มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจดินทุกท่าน ได้มีการรวมตัวกัน ก่อให้เกิดพลังแห่งการขับเคลื่อนงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน นับได้ว่าเป็นปัจจัยหรือกำลังสำคัญที่ก่อให้เกิดผลงานการเจาะสำรวจดินในวันแรกของ เดือนพฤษภาคม 2557 ขึ้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการให้การให้พวกเขาเหล่านั้น รู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของตนเอง จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับแรงงานด้านการเจาะสำรวจดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการเจาะสำรวจดิน และที่ขาดไม่ได้เลย คือ คุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงาน สมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 พฤษภาคม […]

  ผลงานการเจาะสำรวจดิน ‘วันแรงงาน’ เดือนพฤษภาคม 2557

  ผลงานการเจาะสำรวจดิน ‘วันแรงงาน’ เดือนพฤษภาคม 2557 : แรงงาน ประกอบด้วยวิศวกรโยธา หัวหน้างานทดสอบดิน หัวหน้านงานภาคสนาม มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจดินทุกท่าน ได้มีการรวมตัวกัน ก่อให้เกิดพลังแห่งการขับเคลื่อนงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน นับได้ว่าเป็นปัจจัยหรือกำลังสำคัญที่ก่อให้เกิดผลงานการเจาะสำรวจดินในวันแรกของ เดือนพฤษภาคม 2557 ขึ้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการให้การให้พวกเขาเหล่านั้น รู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของตนเอง จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับแรงงานด้านการเจาะสำรวจดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการเจาะสำรวจดิน และที่ขาดไม่ได้เลย คือ คุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงาน สมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 พฤษภาคม […]

  Continue Reading...

 • เจาะสำรวจดินในน้ำ เดือนเมษายน 2557 ยิ้มรับสงกรานต์ : เดือนเมษายน 2557 ช่วงเดือนแห่งความสุข สนุก สดชื่น ยิ้มรับเทศกาลมหาสงกรานต์ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่า เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งผลงานเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนเดือนเมษายน 2557 ก็ยังมี ผลงานการเจาะสำรวจดินในน้ำ คือ โครงการก่อสร้างอาคารรูปพญานาค 9 เศียร บริเวณ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ […]

  เจาะสำรวจดินในน้ำ เดือนเมษายน 2557 ยิ้มรับสงกรานต์

  เจาะสำรวจดินในน้ำ เดือนเมษายน 2557 ยิ้มรับสงกรานต์ : เดือนเมษายน 2557 ช่วงเดือนแห่งความสุข สนุก สดชื่น ยิ้มรับเทศกาลมหาสงกรานต์ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่า เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งผลงานเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนเดือนเมษายน 2557 ก็ยังมี ผลงานการเจาะสำรวจดินในน้ำ คือ โครงการก่อสร้างอาคารรูปพญานาค 9 เศียร บริเวณ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ […]

  Continue Reading...

 • ทุกเที่ยวบินของท่าน โปรดดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557 : ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เราได้นำท่านมาสู่ท่าอากาศยาน เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง แล้วครับ กรุณาทำใจของท่านให้เป็นสมาธิ เพื่อปรับสภาพร่างกายของท่านให้เป็นปกติ แล้วค่อย ๆ เปิดดูผลงานการเจาะสำรวจดินของเดือนมีนาคม 2557 ในนามของสายการบินเดนิช ซอยล์ กัปตันพร้อมทั้งทีมงานวิศวกรโยธา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท่านเลือกใช้บริการเจาะสำรวจดินของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ขอบคุณและสวัสดีครับ โครงการ THE […]

  ทุกเที่ยวบินของท่าน ดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557

  ทุกเที่ยวบินของท่าน โปรดดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557 : ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เราได้นำท่านมาสู่ท่าอากาศยาน เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง แล้วครับ กรุณาทำใจของท่านให้เป็นสมาธิ เพื่อปรับสภาพร่างกายของท่านให้เป็นปกติ แล้วค่อย ๆ เปิดดูผลงานการเจาะสำรวจดินของเดือนมีนาคม 2557 ในนามของสายการบินเดนิช ซอยล์ กัปตันพร้อมทั้งทีมงานวิศวกรโยธา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท่านเลือกใช้บริการเจาะสำรวจดินของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ขอบคุณและสวัสดีครับ โครงการ THE […]

  Continue Reading...