บริการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน Soil Boring Test and Soil Test Service
 • Piezometric pressures influence the strength of soil or rock. Critical pore water pressures should be estimated during design of embankment fills and other structures. During construction, piezometers can be installed […]

  Open standpipe piezometer Service

  Piezometric pressures influence the strength of soil or rock. Critical pore water pressures should be estimated during design of embankment fills and other structures. During construction, piezometers can be installed […]

 • ทำโดยการเจาะฝังท่อลงไปในดิน ถ้าชั้นดินที่ต้องการหาความซึมน้ำ ได้อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ให้ใช้วิธีสูบน้ำลงไปในหลุมเจาะ ถ้าชั้นดินอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะใช้วิธีสูบน้ำเข้าในหรือออกจากหลุมเจาะก็ได้ แล้ววัดอัตราการไหลของน้ำที่จะรักษาระดับความดันคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ k = q/(5.5rh) ในเมื่อ k = สัมประสิทธิ์ความซึมได้ q = อัตราการไหลของน้ำลงไปในหลุมเจาะ เพื่อที่จะรักษาระดับความดันให้คงที่เหนือระดับน้ำใต้ดิน r = รัศมีของกระบอกเจาะ h = ระดับน้ำที่รักษาไว้เหนือระดับน้ำใต้ดิน

  Field permeability test Service (Open End)

  ทำโดยการเจาะฝังท่อลงไปในดิน ถ้าชั้นดินที่ต้องการหาความซึมน้ำ ได้อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ให้ใช้วิธีสูบน้ำลงไปในหลุมเจาะ ถ้าชั้นดินอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน จะใช้วิธีสูบน้ำเข้าในหรือออกจากหลุมเจาะก็ได้ แล้ววัดอัตราการไหลของน้ำที่จะรักษาระดับความดันคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ k = q/(5.5rh) ในเมื่อ k = สัมประสิทธิ์ความซึมได้ q = อัตราการไหลของน้ำลงไปในหลุมเจาะ เพื่อที่จะรักษาระดับความดันให้คงที่เหนือระดับน้ำใต้ดิน r = รัศมีของกระบอกเจาะ h = ระดับน้ำที่รักษาไว้เหนือระดับน้ำใต้ดิน

 • Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil ASTM D 2573 – 94 1.1 This test method covers the field vane test in soft, saturated, cohesive soils. […]

  Field Vane Shear Test Service

  Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil ASTM D 2573 – 94 1.1 This test method covers the field vane test in soft, saturated, cohesive soils. […]

เจาะดินและทดสอบดิน ออกแบบกำลังรับน้ำหนัก ขนาดและความลึกของเสาเข็ม
 • ASTM D 1883 – 67 ในปี ค.ศ.1929 California Division of Highway ได้กำหนดวิธีทดสอบจำแนกคุณสมบัติของดินเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือก วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนนและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จำเป็นต้องพัฒนาการการสร้างสนามบิน เพื่อรับกับเครื่องบินรบซึ่งน้ำหนักบรรทุกอาวุธยุทธภัณฑ์หนักเพิ่มขึ้นมาก หน่วยทหารช่างของสหรัฐอเมริกาได้นำวิธีการทดสอบคุณสมบัติแบบ CBR มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งของสนามบินและวิธีการดังกล่าวก็เป็นที่ ยอมรับและนิยมใช้กันโดย ทั่วไป CBR test เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว (ส่วนมากจะทดสอบที่ Optimum moisture […]

  CBR TEST:California Bearing Ratio Service

  ASTM D 1883 – 67 ในปี ค.ศ.1929 California Division of Highway ได้กำหนดวิธีทดสอบจำแนกคุณสมบัติของดินเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือก วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนนและในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จำเป็นต้องพัฒนาการการสร้างสนามบิน เพื่อรับกับเครื่องบินรบซึ่งน้ำหนักบรรทุกอาวุธยุทธภัณฑ์หนักเพิ่มขึ้นมาก หน่วยทหารช่างของสหรัฐอเมริกาได้นำวิธีการทดสอบคุณสมบัติแบบ CBR มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างทางวิ่งของสนามบินและวิธีการดังกล่าวก็เป็นที่ ยอมรับและนิยมใช้กันโดย ทั่วไป CBR test เป็นวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (Shearing resistance) ของดินที่บดอัดจนแน่นดีแล้ว (ส่วนมากจะทดสอบที่ Optimum moisture […]

  Continue Reading...

 • ASTM D 4959-00 ความชื้นของดินตามธรรมชาติ (Natural Water Content) เป็นการทดสอบพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้นของดินนั่นเอง (ในสถานะต่างกับความชื้นตามธรรมชาติ) การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจำเป็นในงานทดสอบดิน ในทางปฏิบัติ ความชื้นของดินหาได้จากการนำตัวอย่างดินที่มีขนาดน้ำหนักมากพอ (สำหรับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 – 24 […]

  Water Content Service บริการหาปริมาณความชื้น

  ASTM D 4959-00 ความชื้นของดินตามธรรมชาติ (Natural Water Content) เป็นการทดสอบพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของดิน เช่น แรงเฉือน อัตราส่วนช่องว่างในดิน การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก (Atterberg Limits) ต่างๆ ที่ทดสอบก็คือค่าความชื้นของดินนั่นเอง (ในสถานะต่างกับความชื้นตามธรรมชาติ) การทดสอบความชื้นของดินจึงมีความจำเป็นในงานทดสอบดิน ในทางปฏิบัติ ความชื้นของดินหาได้จากการนำตัวอย่างดินที่มีขนาดน้ำหนักมากพอ (สำหรับขนาดเม็ดดินแต่ละชนิด) ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105-5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 18 – 24 […]

  Continue Reading...

 • ASTM D 4254-00 ASTM D 4253-00 ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) โดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะดินเหนียวที่สามารถตั้งรูปทรงได้ ตัวอย่างที่ทดสอบต้องเป็นตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถทดลองกับตัวอย่างทราย-กรวดได้ เพราะไม่สามารถเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพได้ (การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกโดยทั่วไปถือว่าตัวอย่างจะถูกรบกวนไปบ้างแล้ว) อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องได้ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วย ปริมาตร (Total Unit […]

  Total Unit Weight Service บริการหาน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร

  ASTM D 4254-00 ASTM D 4253-00 ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึก ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวแปรในสูตรการคำนวณต่างๆ เช่นการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของฐานราก การคำนวณการทรุดตัวของดิน เป็นต้น การทดลองหาค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วยปริมาตร (Total Unit Weight) โดยทั่วไปจะจำกัดเฉพาะดินเหนียวที่สามารถตั้งรูปทรงได้ ตัวอย่างที่ทดสอบต้องเป็นตัวอย่างดินคงสภาพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถทดลองกับตัวอย่างทราย-กรวดได้ เพราะไม่สามารถเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพได้ (การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกโดยทั่วไปถือว่าตัวอย่างจะถูกรบกวนไปบ้างแล้ว) อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องได้ค่าน้ำหนักรวมต่อหน่วย ปริมาตร (Total Unit […]

  Continue Reading...

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบฐานราก
 • โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน BUILDING D บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร HUDSON MANUFACTURE (THAILAND) CO.,LTD. PROJECTat Amata city Industrial Estate, Pluakdaeng District, Rayong District. โครงการบุญรอดบริวเวอรี่ (กบินทร์บุรี) บริเวณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ สยามอีสเทิร์น โลจิสติกส์เทอร์มินอล […]

  ผลงานการเจาะสำรวจดิน Soil Boring ของ เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ผลงานปี 2556

  โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน BUILDING D บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร HUDSON MANUFACTURE (THAILAND) CO.,LTD. PROJECTat Amata city Industrial Estate, Pluakdaeng District, Rayong District. โครงการบุญรอดบริวเวอรี่ (กบินทร์บุรี) บริเวณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ สยามอีสเทิร์น โลจิสติกส์เทอร์มินอล […]

  Continue Reading...

 • Wash boring is soil boring test implement by water injection passing drilling rod through borehole with high pressure water pump and flow to chopping bit for soil impingement or soil […]

  Wash boring is soil boring test with motorized drilling machine

  Wash boring is soil boring test implement by water injection passing drilling rod through borehole with high pressure water pump and flow to chopping bit for soil impingement or soil […]

  Continue Reading...

 • This is the soil boring test with rotary drilling rig by each setting of speed. It has the hole for the water injection by pumping from water tank and resemble […]

  Boring test with rotary drilling rig good for hard clay

  This is the soil boring test with rotary drilling rig by each setting of speed. It has the hole for the water injection by pumping from water tank and resemble […]

  Continue Reading...

 • จะว่าไปแล้ว เมื่อกล่าวถึงเรื่องการเจาะ ที่เขาว่ากันว่า เป็นการเจาะแบบลึก ๆ ก็ไม่จะหยุดที่การเจาะดิน เพื่อเก็บตัวอย่างดินขึ้นมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ เราจะเจาะถึงชั้นน้ำใต้ดิน โดยเราจะนำน้ำนั้นขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ การกำหนดความลึกของบ่อน้ำบาดาลจากผิวดินลงไปต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร จึงจะเรียกว่า”บ่อน้ำบาดาล” (พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520) เราจะรู้หรือสังเกตได้อย่างไรว่า พื้นที่ตามธรรมชาติ ณ บริเวณนั้น จะสามารถเจาะพบน้ำบาดาลได้หรือไม่ เราก็จะมีวิธีการสังเกตดังนี้ 1. เมื่อขับรถหรือเดินผ่านบริเวณใดมีความร้อนของอากาศเพิ่มขึ้นแสดงว่า บริเวณนั้นมีชั้นน้ำใต้ดินตื้น หากบริเวณใดอากาศเย็นแสดงว่าไม่มีชั้นน้ำใต้ดินหรือชั้นน้ำใต้ดินอยู่ลึกมาก 2. บริเวณหน้าดินเห็นหินก้อนใหญ่ ๆ โผล่ขึ้นเป็นพื้นที่กว้าง บริเวณนั้นไม่มีชั้นน้ำบาดาล […]

  เจาะน้ำบาดาลด้วยเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาล

  จะว่าไปแล้ว เมื่อกล่าวถึงเรื่องการเจาะ ที่เขาว่ากันว่า เป็นการเจาะแบบลึก ๆ ก็ไม่จะหยุดที่การเจาะดิน เพื่อเก็บตัวอย่างดินขึ้นมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ เราจะเจาะถึงชั้นน้ำใต้ดิน โดยเราจะนำน้ำนั้นขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ การกำหนดความลึกของบ่อน้ำบาดาลจากผิวดินลงไปต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร จึงจะเรียกว่า”บ่อน้ำบาดาล” (พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520) เราจะรู้หรือสังเกตได้อย่างไรว่า พื้นที่ตามธรรมชาติ ณ บริเวณนั้น จะสามารถเจาะพบน้ำบาดาลได้หรือไม่ เราก็จะมีวิธีการสังเกตดังนี้ 1. เมื่อขับรถหรือเดินผ่านบริเวณใดมีความร้อนของอากาศเพิ่มขึ้นแสดงว่า บริเวณนั้นมีชั้นน้ำใต้ดินตื้น หากบริเวณใดอากาศเย็นแสดงว่าไม่มีชั้นน้ำใต้ดินหรือชั้นน้ำใต้ดินอยู่ลึกมาก 2. บริเวณหน้าดินเห็นหินก้อนใหญ่ ๆ โผล่ขึ้นเป็นพื้นที่กว้าง บริเวณนั้นไม่มีชั้นน้ำบาดาล […]

  Continue Reading...

 • บทความนี้เป็นเพียงการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่านเท่านั้น ทางบริษัทฯไม่ได้ให้บริการสำรวจปิโตรเลียมแต่อย่างใด ปิโตรเลียมส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นดิน จึงต้องมีการสำรวจและขุดเจาะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเงินทุนจำนวนมาก การสำรวจต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมนั้นเป็นการสำรวจหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขนาด รูปทรงทางเรขาคณิตของแหล่งปิโตรเลียม และระดับความลึกจากพื้นผิวของแหล่ง เพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของปิโตรเลียม นอกจากนี้ ยังต้องสำรวจหาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกดดันของแหล่งปิโตรเลียม อัตราการไหลของปิโตรเลียม และความสามารถในการผลิตปิโตรเลียม ทั้งนี้รวมไปถึงชนิดของปิโตรเลียมในแหล่งสะสมตัวอีกด้วย ขั้นตอนในการสำรวจปิโตรเลียมอาจจำแนก ออกได้เป็นขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การสำรวจทางธรณีวิทยา การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ การเจาะสำรวจและการเจาะหลุมผลิต 1. การสำรวจทางธรณีวิทยา (Geological exploration) […]

  การสำรวจปิโตรเลียม

  บทความนี้เป็นเพียงการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่านเท่านั้น ทางบริษัทฯไม่ได้ให้บริการสำรวจปิโตรเลียมแต่อย่างใด ปิโตรเลียมส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นดิน จึงต้องมีการสำรวจและขุดเจาะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเงินทุนจำนวนมาก การสำรวจต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมนั้นเป็นการสำรวจหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขนาด รูปทรงทางเรขาคณิตของแหล่งปิโตรเลียม และระดับความลึกจากพื้นผิวของแหล่ง เพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของปิโตรเลียม นอกจากนี้ ยังต้องสำรวจหาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกดดันของแหล่งปิโตรเลียม อัตราการไหลของปิโตรเลียม และความสามารถในการผลิตปิโตรเลียม ทั้งนี้รวมไปถึงชนิดของปิโตรเลียมในแหล่งสะสมตัวอีกด้วย ขั้นตอนในการสำรวจปิโตรเลียมอาจจำแนก ออกได้เป็นขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การสำรวจทางธรณีวิทยา การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ การเจาะสำรวจและการเจาะหลุมผลิต 1. การสำรวจทางธรณีวิทยา (Geological exploration) […]

  Continue Reading...